METIS Family Office A/S
tilbyder sine kunder

  • Finansielt overblik.
  • Fastlæggelse af individuel risiko profil.
  • Udarbejdelse af investeringsstrategi, herunder valg af aktivklasser (asset allocation) og risikomål.
  • Rådgivning omkring personlig formuepleje ved investering i finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer, valuta, andele i kollektive investeringsfonde m.v. ikke-komplekse investeringsprodukter.
  • Løbende overvågning og risikostyring af investeringsporteføljer, herunder rapportering og optimering af løbende afkast og udvikling.
  • Rådgivning omkring investerings- og exit strategier i forhold til individuelt fastlagt risikoprofil.
  • Stærk fælles forhandlingsposition i forhold til eksterne samarbejdspartnere (finansielle institutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v.), som er med til at optimere en effektiv omkostningsstruktur.


Vores rådgivning omfatter alene finansielle instrumenter som defineret i Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, dog begrænset til ikke-komplekse investeringsprodukter, jf. § 14, stk.1, nr. 1, litra a - f, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Vi tilbyder ikke vores kunder investeringsrådgivning indenfor komplekse investeringsprodukter, dvs. produkter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskeligt at gennemskue. Dette omfatter eksempelvis derivater eller lignende, ligesom at selskabet ej heller modtager forvaltningsaftaler og mandater (AuA aftaler).

Vort overordnede mål er igennem en dedikeret indsats at sikre og optimere vore kunders løbende afkast, herunder ved omkostningsbesparelser og eliminering af uigennemsigtige gebyrer og honorarer.


METIS FAMILY OFFICE A/S har finanstilsynets tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsrådgiver i medfør af § 3 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.